HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2019

- HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATEDE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIINR. 416/ 2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE .... AICI

- HOTARAREA NR.2 - PRIVIND "INFIINTAREA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU".....AICI

- HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII FUNCTIONALE, STATUL DE FUNCTII AL U.A.T. - COMUNA TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA .....AICI

- HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL -DR. PLESA CRISTINELA -OANA .... AICI

- HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE DODO DENT - DR. TOMA GEORGIANA S.R.L. .... AICI

- HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ DE PRINCIPIU IN VEDEREA CUMPARARII UNUI TEREN SI CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE A UNUI IMOBII, TEREN IN SUPRAFATEI DE 243 MP DIN EXTRAVILANUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CATEGORIA ARABIL, IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 21270, TARLA 76 IN SCOPUL REALIZARII UNUI OBIECTIV DE INTERES LOCAL, RESPECTIV " INFIINTARE DISTRIBUFIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" .... AICI

- HOTARAREA NR.15 - PRIVIND APROBAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI TISAU SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2807 MP SITUAT IN EXTRAVILANUL SATULUI TISAU, COMUNA TISAU .... AICI

- HOTARAREA NR.17 - PENTRU APROBAREA MODIFICARII 􀀉I COMPLETARII H.C.L. NR.33 DIN 28.06.2018 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

- HOTARAREA NR.18 - PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII U.A.T -COMUNA TISAU, A ORGANIZARII Ô€€I DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR -CADRU PENTRU AEHIZITIA PRODUSELOR, PREEUM Ô€ƒ´I A CONTRAETELOR / ACORDURILOR-CADRU DE PRESTAREA SERVIEIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE, AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU Ô€„ŽCOLI AL ROMANIEI IN PERIOADA 2017-2023 .... AICI

- HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2019 ... AICI

- HOTARAREA NR.22 - PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU PENTRU ANUL 2019 .... AICI

- HOTARAREA NR.23 - PRIVIND: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, SAT  VALEA SALCIILOR, CO MUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" IN VEDEREA INCLUDERII SI FINANTARII INVESTITIEI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA ... AICI

- HOTARAREA NR.24 - PRIVIND APROBAREA TAXEI PENTRU OFICIEREA CASATORIEI LN AFARA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU ... AICI

- HOTARAREA NR.25 - PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 ... AICI

- HOTARAREA NR.26 - PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT DE INCHIRIERE ... AICI

- HOTARAREA NR.27 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U.A.T. -COMUNA TISAU, JUDETL BUZAU ... AICI

- HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U .A. T. -COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU, PENTRU PERIOADA 2019-2024 ... AICI