HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2018

 - HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PROPUSA SA FUNCTIONEZE IN ANUL SCOLAR 2018-2019 IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.2 - PRIVIND APROBAREA NUMARULUI MAXIM DE POSTURI, STRUCTURA FUNCTIONAL, STATUL DE FUNCTII AL PRIMARIEI COMUNEI TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA .... AICI

 - HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI FUNCTIILE CONTRUACTUAL DI CADRUL

FAMILIEI OCUPATIONALE"ADMINISTRATIE " DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CONSILIUL LOCAL SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA .... AICI

 - HOTARAREA NR.4 - PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL INREGISTRAT LA SFARSITUL ANULUI 2017 .... AICI

 - HOTARAREA NR.5 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT .... AICI

 - HOTARAREA NR.7 - PRIVIND MODUL DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.10 - PRIVIND CONSTATATREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPRIMAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI ENACHE MARIA-MONICA .... AICI

 - HOTARAREA NR.11 - PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL .... AICI

 - HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TISAU PENTRU TRIM. IV AL ANULUI 2017 .... AICI

 - HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE PERMANENTE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACTIVITATILOR EDILITAR-GOSPODARESTI LA NIVELUL COMUNEI TISAU, PENTRU ANUL 2018 .... AICI

- HOTARAREA NR.20 - PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURILOR PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA, DE DREPT PRIVAT, CU CAPITAL PUBLIC SI DE INTERES LOCAL, CU ASOCIAT UNIC U.A.T. COMUNA TISAU, PRIN CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2018 ... AICI

- HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE PENTRU SOCIETATEA SERVICIULUI SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU SRL .... AICI

- HOTARAREA NR.29 - PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII SERVICIUL SALUBRITATE SI GOSPODARIRE TISAU SRL ..... AICI

- HOTARAREA NR.31 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE PRESTARE, A TARIFELOR SI TAXELOR SPECIALE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL U.A.T. COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR. 33 - PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR. 57 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 .... AICI