Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

DISPOZITII PRIMAR

2024

DISPOZITIA NR.27 - privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2023, a sectiunii de dezvoltare in sumă de 208.408,34 lei

DISPOZITIA NR.28 - privind suspendarea contractului individual de muncă nr. 173 din 31.10.2019 privind pe domnul Tatu Dragoş - şofer microbuz scolar din aparatul de specialitate al primarului

DISPOZITIA NR.29 -privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinară , convocată de îndată, în data de 15 ianuarie 2024

DISPOZITIA NR.30 - privind aprobarea Strategiei Anticorupţiei 2021-2025 la nivelul U .A.T - Tisău

DISPOZITIA NR.31 - privind modificarea şi completarea Dispoziţiei nr.245 din 08.12.2022 privind aprobarea Declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei Naţionale Anticorupţie (S.N.A.) 2021-2025, desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate şi a persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate pentru S.N .A. 2021-2025 , la nivelul Primăriei comunei Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.32 - privind stabilirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie temporar vacantă de şofer microbuz şcolar din cadrul serviciului contabilitate/impozite şi taxe locale/achiziţii publice /administrativ

DISPOZITIA NR.51 - privind desemnarea persoanei responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi de interese, la nivelul comunei Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.52 -privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, precum şi a suplimentului de energie

DISPOZITIA NR.53 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei de handicap pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de O 1 ianuarie 2024

DISPOZITIA NR.54 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna ianuarie 2024

DISPOZITIA NR.55 - privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 177 titulari

DISPOZITIA NR.56 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor doamnei Ciobotaru Iuliana -Corina persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.57 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor doamnei Mihai Mihaela pentru persoana cu handicap grav Rizea Vasile

DISPOZITIA NR.58 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor domnului Căprăruş Avram persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.59 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor doamnei Lupu Vasilica persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.60 - privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

DISPOZITIA NR.61 - privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru COSTACHE GHEORGHE-IONEL

DISPOZITIA NR.62 - privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru COSMA AURELIAN

DISPOZITIA NR.63 - privind încadrarea doamnei Salomia Adelina având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav Salomia Alexandru Dumitru

DISPOZITIA NR.64 - privind încadrarea domnului STOICA MARIAN - LAURENŢIU - pe perioadă determinată în funcţia contractuală de sofer microbuz scolar, studii medii, treapta I , gradaţia 3 începând cu data de 01.02.2024

DISPOZITIA NR.65 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor domnului Andreiaş -Ion persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.66 - privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru BAROIAN NICOLETA

DISPOZITIA NR.67 - privind constituirea Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exerciţiul mandatului sau al funcţiei de către primarul, viceprimarul, aleşii locali precum şi de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tisău

DISPOZITIA NR.68 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa extraordinară

DISPOZITIA NR.69 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară

DISPOZITIA NR.70 - privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.71 - privind actualizarea comisiei speciale pentru monitorizarea, coordonare şi îndrumare metodologică, a implementării sistemului de control intern managerial (SCIM) în cadrul primăriei comunei Tisău

DISPOZITIA NR.72 - privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, precum şi a suplimentului de energie

DISPOZITIA NR.73 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor domnului Simion Gheorghe persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.74 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor domnului Anghel Gheorghiţă persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.75 - privind cererile de acordare a venitului minim de incluziune

DISPOZITIA NR.76 - privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

DISPOZITIA NR.77 - privind incetarea acordării venitului minim de incluziune

DISPOZITIA NR.78 - privind încetarea acordării venitului minim de incluziune /la ajutor pentru familia cu copii

DISPOZITIA NR.79 - privind încetarea acordării venitului minim de incluziune /la ajutor pentru familia cu copii

DISPOZITIA NR.80 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor domnului Mirică Dumitru persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.81 - privind constituirea Comisiei de verificarea respectării măsurilor pentru folosirea pajistilor din comuna Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.82 - privind menţinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componenţa familiei şi/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune

DISPOZITIA NR.83 - modificarea dreptului la stimulentul educaţional sub formă de tichete pentru gradiniţă ca urmare a modificării valorii indecelui social de referinţă (ISC),

DISPOZITIA NR.85 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară

DISPOZITIA NR.86 - privind aprobarea Planului de Servicii pentru copilul Simion Dumitru -Alexandru cu domiciliul în comuna Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.87 - privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată pentru atribuirea contractului de concesiune servicii având ca obiect„Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de gestiune a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Tisău, judetul Buzău

DISPOZITIA NR.88 - privind stabilirea cuantumul salariului de bază lunar începând cu data de 01 martie 2024, respectiv 01 iunie 2024 pentru doamna Stanciu Elena, asistent medical comunitar

DISPOZITIA NR.89 - privind stabilirea cuantumul salariului de bază lunar începând cu data de Ol martie 2024, respectiv 01 iunie 2024 pentru domnul Ipatie Petrică, asistent medical comunitar

DISPOZITIA NR.90 - privind desemnarea comisiei de evaluare la procedura de achiziţie publică având ca obiect ,,FURNIZARE DOTĂRI PENTRU OBIECTIVUL „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SI A UNITĂTILOR CONEXE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ, COMUNA TISĂU, JUDEŢUL BUZĂU - COMPONENTA 15" finanţat prin PNRR

DISPOZITIA NR.91 - privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

DISPOZITIA NR.92 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor doamnei Mihai Mihaela în calitate de curator pentru persoana cu handicap grav Rizea Vasile

DISPOZITIA NR.93 - privind prelungirea indemnizatiei de însoţitor acordata doamnei Tudor Mariana, în calitate de persoană cu handicap grav

DISPOZITIA NR.94 - privind menţinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componenţa familiei şi/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune

DISPOZITIA NR.95 - privind cererile de acordare a venitului minim de incluziune

DISPOZITIA NR.96 - privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 5 titulari

DISPOZITIA NR.97 - privind menţinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componenţa familiei şi/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune

DISPOZITIA NR.98 -privind prelungirea indemnizatiei de însoţitor acordata doamnei Gurău Elena,

DISPOZITIA NR.99 -privind încadrarea doamnei Pană Mariana -Cristina având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav Oprea Evelyn Andreea

DISPOZITIA NR.100 - privind desemnarea persoanei responsabilă cu eliberarea autorizaţiei de liber acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone

DISPOZITIA NR.101 - privind numirea unui manager de caz pentru Petre Victoria - persoană vârstnică

ISPOZITIA NR.102 - privind aprobarea Planului de Servicii pentru copilul Salomia Matei -Gabriel cu domiciliul în comuna Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.103 - privind aprobarea Planului de Servicii pentru copilul Oprea Evelyn Andreea cu domiciliul în comuna Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.104 - privind încetarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată privind pe domnul STOICA MARIAN - LAURENŢIU din funcţia contractuală de sofer microbuz scolar, începând cu data de 10.04.2024

DISPOZITIA NR.105 -privind încetarea suspendării şi încetarea contractului individual de muncă nr. 173 din 31.10.2019 privind pe domnul Tatu Dragoş-Daniel şofer microbuz scolar din aparatul de specialitate al primarului

DISPOZITIA NR.106 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinară , convocată de îndată, în data de 10 aprilie 2024

DISPOZITIA NR.107 - privind constituirea aparatului tehnic auxiliar de pe lângă biroul electoral de circumscripţie nr.74 Tisău

DISPOZITIA NR.108 - privind stabilirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de şofer microbuz şcolar din cadrul serviciului contabilitate/impozite şi taxe locale/achiziţii publice/ administrativ

DISPOZITIA NR.109 - privind încetarea dreptului la stimulentului educaţional

2023

DISPOZITIA NR.2 -privind modificarea numărului de ore ce trebuiesc efectuate de beneficiarii ajutorului social

DISPOZITIA NR.3 -privind modificarea cuantumului indemnizatiei de handicap pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 01 ianuarie 2023

DISPOZITIA NR.4 -privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna ianuarie 2023

DISPOZITIA NR.5 -privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne , cărbuni, conbustibili petrolieri şi suplimentul pentru energie

DISPOZITIA NR.6 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a ajutorului social

DISPOZITIA NR.7 - privind modificarea cuantumului alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.8 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.9 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.10 -privind actualizarea comisiei pentru selectionarea documentelor din arhiva Consiliul local Tisau si Primaria comunei Tisau, judetul Buzau

DISPOZITIA NR.11 -privind schimbarea titularului si modificarea cuantumului ajutorului social

DISPOZITIA NR.12 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.13 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.14 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.15 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.16 -privind prelungirea acordării indemnizatiei de însoţitor domnului Rizea Cătălin persoană cu handicap

DISPOZITIA NR.17 -privind încetarea indemnizatiei de însoţitor acordată domnului Muşat Petruş, în calitate de curator pentru persoana cu handicap grav Petre Constantin

DISPOZITIA NR.23 - privind abrogarea art.2 din Dispoziţia nr.24 din 31.01.2018 si art.2 din Dispoziţiei nr. 27 din 31.01.2018

DISPOZITIA NR.24 - privind abrogarea unor dispoziţii privind nominalizarea componenţei echipei de implementare a proiectului„ CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ŞI CORP C 1„

DISPOZITIA NR.25 -privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ungureanu Valentina angajată în funcţia contractuală de asistent personal

DISPOZITIA NR.26 -privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al doamnei Pătru Corina angajată în funcţi contractuală de asistent personal

DISPOZITIA NR.27 -privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.28 -privind încadrarea doamnei Pătru Corina având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav Pătru David -Cristian

DISPOZITIA NR.29 -privind încetarea dreptului la ajutor soci

DISPOZITIA NR.30 -privind modificarea cererii , cuantumului ajutorului social şi numărul de ore

DISPOZITIA NR.31 -privind suspendarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.32 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.33 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.34 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.35 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.36 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.37 -privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Lazăr Milva în funcţia contractuală de asistent personal al copilului cu handicap grav Lazăr Florin

DISPOZITIA NR.38 - privind modificarea cuantumului şi numărului de ore ce trebuiesc efectuate de beneficiarii ajutorului social

DISPOZITIA NR.57 - privind modificarea cuantumului pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.58 - privind modificarea cuantumului stimulentului educaţional

DISPOZITIA NR.59 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinară

DISPOZITIA NR.60 - privind constituirea comisiei de acceptanţă a serviciilore de înregistrare sistematică a sectoarelor cadastrare finanţate la nivelul U.A.T. -Tisău

DISPOZITIA NR.61 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna martie 2023

DISPOZITIA NR.62 - privind acordarea unor ajutoare de urgenţ

DISPOZITIA NR.63 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentnl susţinerea familie

DISPOZITIA NR.64 - privind stabilirea dreptului la ajutor social şi la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.65 - privind stabilirea dreptului la ajutor social şi la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.66 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.67 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.68 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.69 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.70 -privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.71 -privind prelungirea indemnizatiei de însoțitor acordata domnului Stefan Nicolae, în calitate de persoană cu handicap grav

DISPOZITIA NR.72 -privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.73 -privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.74 -privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.75 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.76 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.77 -privind modificarea cuantumului ajutorului social şi a numărului de ore ce trebuiesc efectuate

DISPOZITIA NR.78 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.79 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.80 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.81 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.82 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.83 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.84 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.85 -privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor doamnei Alexandru Lucreţia persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.86 -privind prelungirea contractului individual de munca nr.179 din 30.03.2021 privind pe doamna Pescaru Elena- Luminiţa având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav Catinca Doina

DISPOZITIA NR.87 -privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

DISPOZITIA NR.88 -privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

DISPOZITIA NR.89 -privind încetarea suspendării şi a raportului de serviciu prin acordul părţilor, a doamnei Morăraşu Elena, funcţionar public de execuţie, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului contabilitate/ impozite şi taxe locale/achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tisău, judeţul Buzău, începând cu data de 16 aprilie 2023

DISPOZITIA NR.90 -privind numirea doamnei VOIREANU CARMEN - VIORICA în funcţie publică pe durată nedeterminată de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, în Biroul contabilitate-impozite şi taxe locale-achiziţii publice

DISPOZITIA NR.91 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna aprilie 2023

DISPOZITIA NR.92 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Simion Aneta angajată în funcţia contractuală de asistent personal

DISPOZITIA NR.93 - privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Dumitru Andreia - Maria si reluarea activitătii

DISPOZITIA NR.94 - privind cuantumul indemnizatie lunare a primarului comunei Tisau, judetul Buzau

DISPOZITIA NR.95 - privind cuantumul indemnizatie lunare a viceprimarului comunei Tisau, judetul Buzau

DISPOZITIA NR.96 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Roşu Nicoleta angajată în funcţia contractuală de asistent personal

DISPOZITIA NR.97 - privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Ungureanu Valentina în funcţia contractuală de asistent personal al minorului cu handicap grav Pătru Matei - Gabriel

DISPOZITIA NR.98 - privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familie

DISPOZITIA NR.99 - privind fncetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familie

DISPOZITIA NR.100 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familie

DISPOZITIA NR.101 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentro. susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.102 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.103 - privind schimbarea titularului, modificarea cuantumului ajutorului social şi a numărului de ore ce trebuiesc efectuate

DISPOZITIA NR.104 - privind prelungirea indemnizatiei de însoţitor acordata doamnei Albu Veronica

DISPOZITIA NR.105 - privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

DISPOZITIA NR.106 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.107 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.108 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.109 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.110 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.111 - privind acordarea unui ajutoar de urgenţă doamnei Rosu Nicoleta

DISPOZITIA NR.112 - privind stabilirea salariul de bază lunar, începând cu data de 01.05.2023 pentru doamna Mocanu Viorica având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Tisău

DISPOZITIA NR.113 - privind stabilirea salariul de bază lunar, începând cu data de O 1.05.2023 pentru domnul Sandu Cosmin, având funcţia publică de sef birou contabilitate -impozite si taxe locale/ achizitii publice

DISPOZITIA NR.114 - privind aprobarea Planului de Servicii pentru copilul Pătru Matei Gabriel cu domiciliul în comuna Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.115 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna mai 2023

DISPOZITIA NR.116 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.117 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.118- privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.119 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.120- privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.121- privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.122- privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.123- privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.124 - privind modificarea cuantumului şi numărului de ore ce trebuiesc efectuate de Vizitiu Verginia

DISPOZITIA NR.125 - privind abrogarea Dispoziţiei l 07 din 31.01.2023 si repunerea în plată a ajutorului social pentru doamna Ghioca Victoria

DISPOZITIA NR.126 - privind acordarea gradaţiei 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă doamnei Vergu Mirela - Anişoara

DISPOZITIA NR.127 - privind rectificare bugetului local de venituri şi cheltuieli, anul 2023 la nivelul comunei Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.128 - privind Încetarea dreptului la alocaţia pentru susJinerea familiei

DISPOZITIA NR.129 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.130 - privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

DISPOZITIA NR.131 - privind încadrarea doamnei Enache Violeta având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav Enache Andreas- Theodor

DISPOZITIA NR.132 - privind aprobarea Planului de Servicii pentru copilul Enache Andreas Theodor cu domiciliul în comuna Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.133 - privind acordarea unui ajutoar de urgenţă doamnei Stefan Viorica

DISPOZITIA NR.134 - privind încetarea raportului de serviciu doamnei POTERAŞU (RĂCHIŢEANU) FLORENTINA- LIVIANA în funcţie publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în compartimentul agricol şi fond funciar

DISPOZITIA NR.135 - privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Lencaru Corina -Mihaela şi reluarea activităţii începând cu data de 28.06.2023

DISPOZITIA NR.136 - privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Ilie Teodora Elena cu domiciliul în comuna Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.137 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisau, Judetul Buzau in sedinta ordinara pe luna iunie 2023

DISPOZITIA NR.154 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna iulie 2023

DISPOZITIA NR.155 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.156 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.157 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.158 - privind modificarea cuantumului şi numărului de ore ce trebuiesc efectuate de Stan Ionuţ

DISPOZITIA NR.159 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor acordată domnului Dragomir Aurel, în calitate de curator pentru persoana cu handicap grav Dragomir Elena

DISPOZITIA NR.160 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor domnului Căprăruş Avram persoană cu handicap grav

DISPOZITIA NR.161 - privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

DISPOZITIA NR.162 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.163 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.164 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna august 2023

DISPOZITIA NR.165 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Pescaru Elena Luminiţa angajată în funcţia contractuală de asistent personal

DISPOZITIA NR.166 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Barac Ecaterina angajată în funcţia contractuală de asistent personal

DISPOZITIA NR.167 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Andrei Ramona Monica angajată în funcţia contractuală de asistent personal

DISPOZITIA NR.168 - privind încetarea contractului individual de muncă nr.177 din 27.11.2020 privind pe doamna Grigore Alina - Mariana din funcţie contractuală de execuţie de consilier personal, clasa I

DISPOZITIA NR.169 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.170 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.171 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru. susţinereafamiliei

DISPOZITIA NR.172- privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru. susţinereafamiliei

DISPOZITIA NR.173 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru. susţinereafamiliei

DISPOZITIA NR.174 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru. susţinereafamiliei

DISPOZITIA NR.175 - privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

DISPOZITIA NR.176 - privind modificarea cuantumului ajutorului social şi a nu1nărului de ore ce trebuiesc efectuate

DISPOZITIA NR.177 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.178 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.179 - privind prelungirea indcmnizatiei de însoţitor acordata doamnei Potec Elena, în calitate de persoană cu handicap grav

DISPOZITIA NR.180 - privind prelungirea indcmnizatiei de însoţitor acordata doamnei Potec Elena, în calitate de persoană cu handicap grav

DISPOZITIA NR.181 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Scînteie Claudia Emilia angajată în funcţia contractuală de asistent personal

DISPOZITIA NR.182 - pentru rectificarea actului de casatorie nr.17 din 16 iulie 2022 privind pe Stroc Dorinel si Mocanita Catalina, ex.I si ex.II

DISPOZITIA NR.183 - privind acordarea unei indemnizaţii lunare în cuantum de 500 lei pentru asistenţii medicali comunitari

DISPOZITIA NR.184 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna septembrie 2023

DISPOZITIA NR.185 - privind numirea doamnei MARINA ROX.ANA - ELENA în funcţia contractuală de consilier în cadrul cabinetului primarului comunei Tisău

DISPOZITIA NR.186 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor domnului xxxxxxxxxxxxxxxxx persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.187 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor acordată doamnei xxxxxxxxxxxxx, în calitate de persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.188 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor acordată doamnei xxxxxxxxxxxxxx„ în calitate de curator a persoanei cu handicap grav xxxxxxxxxx

DISPOZITIA NR.189 - privind prelungirea indemnizatiei de Însoţitor acordata domnului xxxxxxxxxxxxxxxxx, în calitate de persoană cu handicap grav

DISPOZITIA NR.190 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.191 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.192 - privind modificarea cuantumului şi numărului de ore ce trebuiesc efectuate de xxxxxxxxxxxxxxxxx

DISPOZITIA NR.193 - privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.194 - privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.195 - privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.196 - privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.197 - privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.198 - privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.199 -privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.200 -privind incetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.201 - privind stabilirea dreptului la ajutor social şi la alocaţia pentro. susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.202 -privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.203 -privind acordarea gradaţiei şi stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10 .2023 , doamnei xxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.204 - privind acordarea gradaţiei şi stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 , doamnei xxxxxxxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.205 - privind stabilirea sâlariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.206 - privind stabiţirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.207 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.208 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.209 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.210 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 domnului xxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.211 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.212 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.214 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.215 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.216 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023, domnului xxxxxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.217 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxxxxxx asistent personal

DISPOZITIA NR.218 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxxxxxxx, asistent personal

DISPOZITIA NR.219 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.10.2023 doamnei xxxxxxxxxxxxxxxxxx, asistent persona

DISPOZITIA NR.220 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de O 1.10.2023 domnului xxxxxxxxxxxxxxx, având funcţia contractuală de guard

DISPOZITIA NR.221 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de O 1.10.2023 doamnei Ghiţă Clemansa, având funcţia contractuală de îngrijitor- femeie de serviciu, gradaţia 5

DISPOZITIA NR.222 - privind modificarea numărului de ore ce trebuiesc efectuate de beneficiarii ajutorului social

DISPOZITIA NR.223 -privind acordarea stimulentului educaţional

DISPOZITIA NR.224 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Județul Buzău în ședința ordinară pe luna octombrie 2023

DISPOZITIA NR.225 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei de handicap pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 01 octombrie 2023

DISPOZITIA NR.226 - privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Beţiu Andreea - Marinela având funcţia contractuală de asistent personal al copilului cu handicap grav Gurău Patrick- Ştefănuţ

DISPOZITIA NR.227 - privind modificarea comisiei de acceptanţă a serviciilore de înregistrare sistematică a sectoarelor cadastrare finanţate la nivelul U.A.T. -Tisău

DISPOZITIA NR.228 - privind prelungirea contractului individual de munca nr.155 din 30.01.2017 privind pe doamna Alexandru Carmen având funcţia contractuală de asistent personal al copilului cu handicap grav Alexandru Gabriel -Madalin

DISPOZITIA NR.229 - privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Pătru Corina având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav Pătru David -Cristian

DISPOZITIA NR.230 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor acordată domnului Rizea Cătălin, în calitate de persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.231 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.232 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.233 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.234 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.235 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.236 - privind desfiinţarea funcţiei publice de şef birou şi a structurii organizatorice care funcţionează ca birou în cadrul aparatului de specialitate al comunei Tisău, începând cu data de O 1 noiembrie 2023

DISPOZITIA NR.237 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinară

DISPOZITIA NR.238 - privind desemnlirca unei persoane administrator loc l în cadrul microaplicaţiei pentru gestionarea cererilor depuse în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune la nivelul Primăriei comunei Tisiiu, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.239 - privind împuternicirea doamnei MARINA ROXANA -ELENA, să efectueze toate demersurile şi să semneze orice cerere sau acte necesare pentru obţinerea dovezii privind Disponibilitatea şi rezervarea firmei

DISPOZITIA NR.240 - privind acordarea dreptului Ia ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, precum şi a suplimentului de energie

DISPOZITIA NR.241 - privind respingerea cererilor prin care se solictă acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, conbustibili petrolieri şi suplimentul pentru energie

DISPOZITIA NR.242 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna noiembrie 2023

DISPOZITIA NR.243 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familie

DISPOZITIA NR.244 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.245 - privind încetarea dreptului la ajutor social

DISPOZITIA NR.246 - privind prelungirea contractului individual de munca nr.174 din 28.11.2019 privind pe doamna Roman Alina Liliana având funcţia contractuală de asistent personal al copilului cu handicap grav Petre Ana Maria

DISPOZITIA NR.247 - privind incetarea dreptului la stimulentului educaţional

DISPOZITIA NR.248 - privind acordarea stimulentului educaţional

DISPOZITIA NR.249 - privind acordarea stimulentului educaţional

DISPOZITIA NR.250 - privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Vişan Cristina având funcţia contractuală de asistent personal al copilului cu handicap grav Ioniţă Miruna Ioana

DISPOZITIA NR.251 - privind prelungirea indemnizatiei de Însoţitor acordata doamnei Lupu Vasilica, În calitate de persoană cu handicap grav

DISPOZITIA NR.252 - privind prelungirea indemnizatiei de însoţitor acordata domnului Andreiaş Ion Dumitru, în calitate de persoană cu handicap grav

DISPOZITIA NR.253 -privind stabilirea indemnizatiei de insotitor domnului Iuga Petre persoana cu handicap grav

DISPOZITIA NR.254 -privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor de activ şi pasiv ale U.A.T - TISAU pentru anul 2023

DISPOZITIA NR.255 -privind modificarea şi completarea comisiei speciale pentru întocmirea invetarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi domeniul privat al comunei Tisău, judeţul Buzău

DISPOZITIA NR.256 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisciu, Judetul Buzau in Sedinta extraordinara

DISPOZITIA NR.257 -privind acordarea unor ajutoare de urgenta

DISPOZITIA NR.258 -privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinară , convocată de îndată, în data de 15 decembrie 2023

DISPOZITIA NR.259 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna decembrie 2023

DISPOZITIA NR.260 - privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, precum şi a suplimentului de energie

DISPOZITIA NR.261 - privind acordarea concediului de odihnă personalului contractual - asistenţi personali din cadrul Primăriei comunei Tisău şi acordarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţilor legali ai acestora

DISPOZITIA NR.262 - privind încetarea dreptului la ajutor social respectiv a alocaţiei pentru susţinerea familiei

DISPOZITIA NR.263 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor doamnei Boţoacă Paulina persoana cu handicap grav

2022

Dispozitia nr.1 - privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2021, a secţiunii de funcţionare În sumă de 87.327,77

Dispozitia nr.2 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.01.2022, doamnei Betiu Andreea - Marinela, asistent personal

Dispozitia nr.3 - rivind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.01.2022 doamnei Boboc Viorica, asistent personal

Dispozitia nr.4 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.01.2022 doamnei Drăgnescu Mădălina, asistent personal

Dispozitia nr.5 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.01.2022 , domnului P ĂTRU FLORIAN , asistent personal

Dispozitia nr.6 - privind stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.01.2022, doamnei Pescaru Elena -Luminiţa, asistent personal

Dispozitia nr.7 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor domnului Vasile Constantin persoana cu handicap

Dispozitia nr.8 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei de handicap pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 01 ianuarie 2022

Dispozitia nr.9 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna ianuarie 2022

Dispozitia nr.10 - privind încetarea contractului individual de munca nr.161 din 28.08.2017 privind pe doamna Burlacu Cristina având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei Stoicescu Elena

Dispozitia nr.11 - privind încetarea contractului individual de munca nr.180 din 24.05.2021 privind pe domnul Pătru Florian având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav Pătru David Cristian

Dispozitia nr.12 - privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Ungureanu Valentina în funcţia contractuală de asistent personal al minorului cu handicap grav Pătru David Cristian

Dispozitia nr.13 -privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Stanciu Iuliana în funcţia contractuală de asistent personal al minorei cu handicap grav Tiţă Adela - Maria

Dispozitia nr.14 - privind modificarea titularului indemnizatiei de însoţitor

Dispozitia nr.15 - privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, conbustibili petrolieri şi suplimentul pentru energie

Dispozitia nr.16 - privind prelungirea acordării indemnizatiei de însoţitor domnului Dragomir Aurel, pentru persoană cu handicap Dragomir Elena

Dispozitia nr.17 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.18 - privind modificarea cuantumului ajutorului social şi a numărului de ore ce trebuiesc efectuate

Dispozitia nr.19 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.20 -privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor domnului Rizea Cătălin persoana cu handicap

Dispozitia nr.21 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinară

Dispozitia nr.22 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna februarie 2022

Dispozitia nr.23 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BERBEC COSMINA angajată în funcţia contractuală de asistent persona

Dispozitia nr.24 - privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne , cărbuni, conbustibili petrolieri şi suplimentul pentru energie

Dispozitia nr.25 - privind instituirea curatelei şi numirea doamnei Stanciu Maria, curator special al persoanei Gavrilă Olimpia

Dispozitia nr.26 - privi.nd convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţă. extraordinară

Dispozitia nr.27 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor acordată domnului Chircu Mihai -persoană cu handicap grav

Dispozitia nr.28 - privind încetarea indemnizatiei de însoţitor acordată domnului Vioiu Razvan - Narcis în caliatate de curator pentru Vioiu Ana

Dispozitia nr.29 - privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispozitia nr.30 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.31 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.32 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.33 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.34 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.35 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor domnului Berbec Neculai persoana cu handicap grav

Dispozitia nr.36 - privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie

Dispozitia nr.37 - privind acordarea gradaţiei 1 şi stabilirea salariului de baza lunar începând cu data de 01.03.2022, doamnei Betiu Andreea -Marinela, asistent personal

Dispozitia nr.38 - privind stabilirea indemnizatiei de însoţitor doamnei Stanciu Maria pentru persoana cu handicap Gavrilă Olimpiea

Dispozitia nr.39 - privind stabilirea posturilor de lucru în spaţii amenajate, cu echipamente puse la dispoziţie de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populaţiei

Dispozitia nr.40 - privind instituirea curatelei şi numirea doamnei Mihalcea Elena, curator special al minorilor Filcea Miruna -Ioana şi Filcea Andrei -Alin în vederea, dezbaterii seccesiunii privind pe defunctul Filcea Dragoş -Marian

Dispozitia nr.41 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinară

Dispozitia nr.42 - privind numirea domnului Popescu Gabriel, curator special al persoanei Popescu Vasile

Dispozitia nr.43 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna martie 2022

Dispozitia nr.44 - privind instituirea curatelei şi numirea doamnei Săulescu Maria, curator special al persoanei Aroiu Emilia

Dispozitia nr.45 - privind prelungirea contractului individual de munca nr.179 din 30.03.2021 privind pe doamna Pescaru Elena- Luminiţa având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav Catinca Doina

Dispozitia nr.46 - privind acordarea unor ajutoare de urgentă

Dispozitia nr.47 - privind încetarea dreptului la aloca/ia pentru susJinerea familie

Dispozitia nr.48 - privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familie

Dispozitia nr.49 - privind încetarea dreptului la aloca/ia pentru susJinerea familie

Dispozitia nr.50 - privind acordarea alocaţie pentru susţinerea familie

Dispozitia nr.51 - privind modificarea cuantumului stimulentului educaţional

Dispozitia nr.52 - privind încetarea dreptului la stimulentului educaţiona

Dispozitia nr.53 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.54 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.55 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.56 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.57 - privind modificarea numărului de ore ce trebuiesc efectuate de beneficiarii ajutorului social

Dispozitia nr.58 - privind prelungirea acordării indemnizatiei de însoţitor domnului Popescu Gabriel, pentru persoană cu handicap Popescu Vasile

Dispozitia nr.59 - privind prelungirea indemnizatiei de însoţitor acordata doamnei Gurău Elena , în calitate de persoană cu handicap grav

Dispozitia nr.60 - privind prelungirea indemnizatiei de însoţitor acordata doamnei Tudor Mariana , în calitate de persoană cu handicap grav

Dispozitia nr.61 - convocarea Consiliului local Tisău în şedinţă extraordinară

Dispozitia nr.62 - modificarea componenţei Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ, Secretariatul Tehnic

Dispozitia nr.63 - încetarea dreptului la suplimentul pentru energie şi combustibil solid sau lichid

Dispozitia nr.64 - convocarea Consiliului local Tisău în şedinţă extraordinară

Dispozitia nr.65 - convocarea Consiliului local Tisău în şedinţă ordinara

Dispozitia nr.66 - privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispozitia nr.67 - încetarea dreptului la alocaţia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr.68 - privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispozitia nr.69 - privind stabilirea indemnizaţiei de însotitor doamnei Albu Veronica

Dispozitia nr.70 - modificarea cuantumului ajutorului social

Dispozitia nr.71 - încetare indemnizaţie Voicilă Carmen

Dispozitia nr.72 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.73 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.74 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.75 - încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.76 - încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.77 - încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.78 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.79 - numire doamnei Tatu Maria curator special

Dispozitia nr.80 - suspendarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.81 - suspendarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.82 - suspendarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.83 - suspendarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.84 - privind stbilirea dreptului la ajutor social încetarea indemnizaţiei de însoţitor

Dispozitia nr.85 - acordată domnului Vasile Constantin persoană cu handicap

Dispozitia nr.86 - privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie și combustibil solid sau lichid

Dispozitia nr.88 - privind aprobarea „ Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022, în comuna Tisău, judeţul Buzău

Dispozitia nr.89 - privind constituirea comisie de evaluare a cererilor crescătorilor de animale pentro. atribuirea contractelor de închiriere a pajistilor si de soluţionare a contesiilor pentru licitaţia publică a pajiştilor din proprietatea privata a comunei Tisău

Dispozitia nr.90 - de numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investitii "CONSTRUIRE TEREN SPORT SI CORP C1 ÎN comuna TISĂU, JUDEŢUL BUZĂU

Dispozitia nr.91 - privind acordarea unor ajutoare de urgență

Dispozitia nr.92 - privind convocarea Consiliului local al comunei Tisău, Judeţul Buzău în şedinţa ordinară pe luna aprilie 2022

Dispozitia nr.93 - rivind desemnarea comisiei de evaluare la procedura de achiziţie publică având ca obiect „ Execuţie lucrări pentru proiectul de investiţii„ Modernizare drumuri de interes local în satele comunei Tisău, judeţul Buzău

Dispozitia nr.94 - reluarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.95 - încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.96 - încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.97 - încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.98 - încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.99 - privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.100 - privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.101 - privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.102 - încetarea dreptului la suplimentul pentru energie si combustibil solid

Dispozitia nr.103 - acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispozitia nr.104 - acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispozitia nr.105 - încetarea dreptului la alocatie pentru susţinerea familiei

Dispozitia nr.106 - încetarea dreptului la alocatie pentru susţinerea familiei

Dispozitia nr.107 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.108 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.109 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.110 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.111 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.112 - stabilirea indemnizaţiei de îmsoţitor domnului Dragomir Petre

Dispozitia nr.113 - stabilirea indemnizaţiei de îmsoţitor domnului Dragomir Petre

Dispozitia nr.114 - rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

Dispozitia nr.115 - convocare consiliului local În sedinţă extraordinară

Dispozitia nr.116 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.117 - privind revocarea Dispoziţiei nr.113 din 30.05.2022 privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor domnului Stanciu Nicu persoană cu handicap

Dispozitia nr.118 - rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli ăe anul 2022 la nivelul comunei Tisău, judeţul Buzău

Dispozitia nr.119 - convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Dispozitia nr.120 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.121 - stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.122 - privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispozitia nr.123 - convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Dispozitia nr.124 - privind încetarea constractului individual de muncă privind pe Neagu Maria

Dispozitia nr.125 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ţopan Liliana ncorgim1a angajau1 în funcţia contractuală de asistent personal

Dispozitia nr.126 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr.127 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr.128 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr.129 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr.130 - privind modificarea cuantunumului ajutorului social si a numarului de ore ce trebueisc efectuate

Dispozitia nr.131 - privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.132 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.133 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.134 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr.135 - privind stabilirea dreptului la ajutor social

2023

Pagini asociate

Scroll to Top