Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2024

HOTARAREA Nr.1 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.54/2023 privind desfiinţarea serviciului "CONSILIUL LOCAL TISĂU -SERVICIUL APĂ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Tisău, judeţul BUZĂU

HOTARAREA Nr.2 - privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T - Comuna Tisău, judeţul Buzău, pe anul 2024

HOTARAREA Nr.3 - privind aprobarea Planului de activităţi sau lucrări de interes local pe anul 2024, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune

HOTARAREA Nr.4 - privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi ajutoare comunitare

HOTARAREA Nr.5 - privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 43688,29 lei din excedentul rezultat la execuţia bugetului de venitui şi cheltuieli a Consiliului local Tisău-serviul apă, existent în soldul contului 82 E.98.00.00, excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală

HOTARAREA Nr.6 - privind aprobarea participării UAT -Comuna Tisău la Programul naţional multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism

HOTARAREA Nr.7 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 -2027

HOTARAREA Nr.8 - privind aprobarea Regulamnetului de organizare şi funcţionare al aparatuui propriu al primarului comunei Tisău şi al primarului comunei Tisău

HOTARAREA Nr.10 - privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2024

HOTARAREA Nr.11 - privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza comunei Tisău, judeţul Buzău

HOTARAREA Nr.12 - privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tisau pentru anul 2023

HOTARAREA Nr.13 -privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din 07.12.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al unor terenuri din comuna Tisău

HOTARAREA Nr.14 -privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la încheirea exerciţiului financiar al anului 2023

HOTARAREA Nr.15 -privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumurile din interiorul comunei Tisau, judetul Buzau

HOTARAREA Nr.16 -privind modificarea/abrogarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei TISĂU, judeţul Buzău

HOTARAREA Nr.17 -privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă dtn sistemul de alimentare cu apă al comunet TISĂU, Judeţul BUZĂU

HOTARAREA Nr.18 - privind organizarea şi funcţionarea serviciului de utilităţi publice - serviciul public de alimentare cu apă - al comunei TISĂU, judeţul Buzău

HOTARAREA Nr.19 - privind încredinţarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei TISĂU, judeţul Buzău, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii

HOTARAREA Nr.20 -privind acordul autorităţii administraţiei publice locale privind avizarea nivelului preţurilor solicitate de operator pentru serviciul de alimentare cu apă pentru comuna TISĂU, judeţul BUZĂU

HOTARAREA Nr.21 -privind aprobarea perioadei de reglementare economică a serviciului de alimentare cu apă organizat la nivelul U.A.T. comuna TISĂU, judeţul BUZĂU

HOTARAREA Nr.22 -privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentar-e cu apă al comunei TISĂU, judeţul BUZĂU, de către operatorul serviciului public " SISTEM APATIS S.R.L"

HOTARAREA Nr.23 - privind aprobarea modificării şi actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009" la care comuna TISĂU este membru asociat

HOTARAREA Nr.24 - privind majorarea capitalului social al societatii SERVICIUL SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU S.R.L

HOTARAREA Nr.25 -privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Olaru Silviu, domiciliat in comuna Tisău, judeţul Buzău

HOTARAREA Nr.26 - privind participarea Comunei TISAU la "Programul vizând sisteme de alimentare cu apă; canalizare şi epurare a apelor uzate" şi aprobarea Devizului General al obiectivului de investiţii .,,Modernizare sistem alimentare cu apa Satul Grajdana, Comuna TISAU, judetul Buzau ".

HOTARAREA Nr.27 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi aprobarea Devizului General al obiectivului de investiţii „Modernizare strada Principală, sat Bărbunceşti, comuna Tisău, judetul Buzău -etapa 2"

HOTARAREA Nr.28 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea Devizului General in vederea realizarii investitiei "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU"

HOTARAREA Nr.29 - pentru alegerea unui onsilier ca preşedinte de şedinţă pentru perioada aprilie -iunie 2024

HOTARAREA Nr.30 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 -2027

HOTARAREA Nr.31

HOTARAREA Nr.32

HOTARAREA Nr.33

HOTARAREA Nr.34

HOTARAREA Nr.35

HOTARAREA Nr.36

HOTARAREA Nr.37

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2023

HOTARARE NR. 1 pentru alegerea unui consilier ca Presedinte de sedinta

HOTARARE NR. 2 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele apte de munca din familia beneficiara de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARARE NR. 3 privind aprobarea Planului anual de acfiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T - Comuna Tisau, judetul Buzau, pe anul 2023

HOTARARE NR. 4 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheirea exercitiului financiar al anului 2022

HOTARARE NR. 5 privind aprobarea pretului la apa de 3,9 lei/mc, pentru Consiliul Local - Serviciul apa, avizat de A.N.R.S.C. prin Avizul nr. 507592 din data de 31.07.2017, pana la data aprobarii prin Hotarare a Consiliului Local a strategiei tarifare aferenta planului de afaceri Consiliul Local al Comunei Tisau, judetul Buzau, intrunit in Sedinta de lucru

HOTARARE NR. 6 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026

HOTARARE NR. 7 - privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în cadrul proiectului „HUB DE SERVICII MMS-SII MMSS", cod MySmis 130963

HOTARARE NR. 8 - privind aprobarea listei staţiilor destinate transportului public de călători aferente traseelor 23 de pe raza comunei Tisău, staţii incluse în programul de transport al Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară "Buzău-Mărăcineni", având ca operator unic S.C Trans Bus SA

HOTARARE NR. 9 - privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau , Consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora

HOTARARE NR. 10 - privind abrogarea Hotărârea Consiliului Local nr.31 din data de 03 iunie 2022 privind atestarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tisău, judeţul Buzău, precum şi orice alte dispoziţii contrare

HOTARARE NR. 11 - privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SI A UNITĂTILOR CONEXE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ, COMUNA TISĂU, JUDEŢUL BUZĂU", a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA ClS -Educatie

HOTARARE NR. 12 -privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a Unităţii Administrativ Teritorială a comunei Tisău, Judeţul Buzău

HOTARARE NR. 13 -privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tisău, județul Buzău

HOTARARE NR. 14 -privind aprobarea Structurii funcționale, Statul de funcții al U.A.T - comuna Tisau și al Consiliului Local Tisau - Serviciul apa

HOTARARE NR. 15 -pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competenţelor digitale şi dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din judeţul Buzău" în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă

HOTARARE NR. 16 -privind însuşirea Documentaţiei cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară a unor imobile situate în U.A. T - Tisău, judeţul Buzău

ANEXA LA HOTARÂREA NR.16

HOTARARE NR. 17 -pentru alegerea unui consilier ca președinte de ședină

HOTARARE NR. 18 -privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2023

HOTARARE NR. 19 -privind modificarea tarifelor de călătorie la transportul public de persoane efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

HOTARARE NR. 20 -privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.9 din 23 februarie 2023 privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau, Consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora

HOTARARE NR. 21 -privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici precum si a finantarii cheltuielilor aferente proiectului „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU", finantat în cadrul apelului de proiecte „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public", derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu

HOTARARE NR. 22 -privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.58 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2023

HOTARARE NR. 23 - pentru aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Tisău în proiectul „Dotarea cu microbuze şcolare verzi (electrice) pentru unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău" în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă

HOTARARE NR. 24 - privind aderarea şi includerea Comunei Tisău in parteneriatul LEADER Grup de Acţiune Locala (GAL) ,,Colinele Buzăului pentru implementarea SDL cu finanţare prin PS 2023-2027

HOTARARE NR. 25 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la încheirea exerciţiului financiar al anului 2022

HOTARARE NR. 26 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026 şi modificarea şi completarea listei de investiţii pentru anul 2023

HOTARARE NR. 27 - privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tisău, judeţul Buzău

HOTARARE NR. 28 - privind modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 20 aprilie 2022 , a devizului general şi indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii „lnfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Izvoru, Grajdana, Hales, Padurenii, Strezeni, Tisau si Valea Salciilor apartinatoare comunei Tisău, judetul Buzau" în vederea includerii şi finanţării investiţiei prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"

HOTARARE NR. 29 - privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a devizului general şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Izvoru, Grajdana, "lnfiintare Hales, Padurenii,Strezeni, Tisau si Valea Salciilor apartinatoare comunei Tisau, judetul Buzau"

STUDIUL DE FEZABILITATE

HOTARARE NR. 30 - pentru alegerea unui consilier presedinte de sedinta

HOTARARE NR. 31 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026

HOTARARE NR. 32 -privind aprobarea actualizării , a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU", flnantat în cadrul apelului de proiecte „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public", derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu

HOTARARE NR. 33 - privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al Romaniei, la nivelul comunei Tisău,pentru anii şcolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 şi 2026-2027

HOTARARE NR. 34 -privind înfiinţarea CENTRUL CULTURAL TISĂU

HOTARARE NR. 35 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru Desființare constructii Cl, C2, construire complex turistic recreativ de mici dimensiuni cu zonii de camping, unitati cazare și alimentație publica

HOTARARE NR. 36 - pentru abrngarea Hotararea Consiliului Local nr.16 din data de 30 martie 2023 privind insw1irea Documentatiei cadastrale de primi\ lnscriere ln sistemul intcgrat de cadastru ?i de carte funciari\ a unor imobilc situate in U .A.T - Tisau, judetul Buzau

HOTARARE NR. 37 - privind aprobarea rectificiirii bugetului de venituri Ji cheltuieli !ji Lista de investifii al Unitiifii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 si estimiirile pentru anii 2024 -2026

HOTARARE NR. 38 - pentru alegerea unui consilier ca președinte de ședinta

HOTARARE NR. 39 - Teritoriala Judetul Buzau și Unitatea Administrativ Teritoriala Tisau, benefidara a proiectului ,,Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unitati de invatamant preuniversitar din judetul Buzau", finanțat in cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educatie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie și dotare in sistemul de invatamant preuniversitar, Investilia 10. Dezvoltarea retelei de școli verzi $i ac:hizitionarea de mic:robuze verzi

HOTARARE NR. 40 - privind acodarea ,, Diplornei de Onoare ,, și plata unui premiu in valoare de 200 lei, pentru familiile din comuna Tisau care in anul 2023 au i'mplinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

HOTARARE NR. 41 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr.8 din 23 februarie 2023 de aprobarea a listei statiilor destinate transportului public de călători aferente traseelor 23 de pe raza comunei de Tisau, statii incluse în programul de transport al Asociatiei de Dezvoltarea Intercomuinnitar "Buzau-Maracineni” avand ca operator unic S.C Trans Bus SA.

HOTARARE NR. 42 - privind aprobarea rectificarii bugetului de jJenituri # cheltuieli 1i modificarea listei de investifii al Unitații Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 și estimarile pentru anii 2024 -2026

HOTARARE NR. 43 - privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna TISĂU, prin Consiliul local al U.A.T comuna TISĂU

HOTARARE NR. 44 -privind achiziţionarea cadourilor pentru copii scolari şi preşcolari din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Tisău, ce urmează să fie oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTARARE NR. 45 - privind acordarea burselor şcolare pentru anul scolar 2023 - 2024 care se acordă elevilor din învătământul preuniversitar de stat, din comuna Tisău, judeţul Buzău

HOTARARE NR. 46 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026

HOTARARE NR. 47 - privind aprobarea contractului de colaborare, încheiat cu PFA Ioniţă Răzvan, având ca scop scop obţinerea licenţelor şi întocmirea documentelor şi rapoartelor necesare transportului de persoane şi mărfuri

HOTARARE NR. 48 - privind darea în folosinţă gratuită, către Sucursala Distribuţie a Energiei Electrice Buzău, a postului de transformare electric 16-10000 pentru locul de consum din satul Valea Sălciilor, comuna Tisău, judeţul Buzău

HOTARARE NR. 49 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiÅ£ii al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 si estimarrile pentru anii 2024 -2026

HOTARARE NR. 50 -atestarea apartenenţei la domeniul privat al unor terenuri din comuna Tisău, judeţul Buzău

HOTARARE Nr. 51 - privind modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.40 din 25 octombrie 2023 privind acodarea „ Diplomei de Onoare „ şi plata unui premiu în valoare de 200 lei, pentru familiile din comuna Tisau care în anul 2023 au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

HOTARARE Nr. 52 -privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de i11vesdţii al Unităţii Administrativ Teritoriale -comuna Tisau pe11tr11 anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026

HOTARARE Nr. 53 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024

HOTARARE Nr. 54 - privind desfiinţarea serviciului "CONSILIUL LOCAL TISĂU - SERVICIUL APĂ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Tisău, judeţul BUZĂU

HOTARARE Nr. 55 - pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei TISAU in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"Eco Buzau 2009"

HOTARARE Nr. 56 - privind aprobarea reorganizarii Organigramei şi Statul de funcţii al U.A.T -comuna Tisau, judetul Buzău

HOTARARE Nr. 57 - privind declararea stării de insolvenţă şi scoaterea din evidenţele fiscalale curente şi trecerea în evidenţă fiscală separată a persoanelor fizice în stare de insolvabilitate

HOTARARE Nr. 58 - privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale„ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau , începând cu data de 1 ianuarie 2024

HOTARARE Nr. 59 - privind acordarea Statutului de „ unitate sanitară de utilitate publică Cabinetului Medical Individual - dr. Găgiulescu Diana„ şi darea în folosinţă gratuită a spaţiului aparţinând U.A.T Tisău în suprafaţă de Cl-149 mp , C2-12 mp situat în sat Pădurenii, comuna Tisău, judeţul Buzău, identificat în cartea funciară nr.21702

HOTARARE Nr. 60 - privind aprobarea Reţelei scolare pentru învăţământul preuniversitar de stat propusă să funcţioneze în anul scolar 2024 - 2025 în comuna Tisău, judeţul Buzău

HOTARARE Nr. 61 - privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Tisău în anul 2024

HOTARARE Nr. 62 - privind menţinerea încredinţarea gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna TISĂU, pentru unele activităţi ale acestuia, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii -nu este

REGULAMENTUL SI CAIETUL DE SARCINI

Tarifele aferente pentru prestarea activităţilor/operaţiunilor care fac obiectul „Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Comunei Tisau

HOTARARE Nr. 63 - pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă pentru perioada ianuarie-martie 2024

HOTARARE Nr. 64 -privind aprobarea rectificării bugetului de venituri al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisaupentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2022

HOTĂRÂREA nr. 1 - pentru alegerea unui consilier ca președinte de ședință

HOTĂRÂREA nr. 2 - privind modificarea H.C.L. nr.48/28 octombrie 2021 referitoare la instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza unităţii administrativ teritorială a comunei Tisău

HOTĂRÂREA nr. 3 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA nr. 4 - privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T - Comuna Tisău, judeţul Buzău, pe anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 12 -privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisău pentru anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 -2025

HOTĂRÂREA nr. 14 - privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzău -Mărăcineni" la care UAT Tisău este membru asociat

HOTĂRÂREA nr. 15 - privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 16 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru investiţia„ CONSTRUIRE CENTRU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

HOTĂRÂREA nr. 17 - privind prelungirea contractului de închiriere pajişti înregistrat la nr.2418 din 26.04.2017 încheiat între Comuna Tisău şi Gheorghe Cornelia - Maria - Persoană Fizică Autorizată

HOTĂRÂREA nr. 18 - privind înşuşirea raportului de evaluare, însuşirea inventarului şi aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse pentru casare cu ocazia inventarierii la sfârşitul anului 2021 a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri

HOTĂRÂREA nr. 19 - privind aprobarea suprafeţei totale de teren rezultată în urma măsurătorilor pentru Şcoala generală Izvoranu şi Şcoală general Bărbunceşti, aflate în domeniul public al comunei Tisău

HOTĂRÂREA nr. 20 - privind aprobarea revizuirii proiectului -,,Capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-COV-2 in cadrul institutiilor de invatamant preuniversitar din comuna Tisau" - cod SMIS 149997, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 9 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate deCOVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

HOTĂRÂREA nr. 21 - privind aprobarea cererii de finantare ????i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi1ii ,,lnfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele lzvoru, Grajdana, Hales, Padurenii, Strezeni, Tisau si Valea Salciilor apartinatoare comunei Tisau, judetul Buzau" Tn vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de lnvestitii "Anghel Saligny"

HOTĂRÂREA nr. 22 -privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrapei Publice prin Compania Naponala de Investitii ,, C.N.I.,, S.A. a amplasamentului situat in sat Izvoru, comuna Tisau, judetul Buzau si asigurarea condipilor in vederea executarii obiectivului de investipi ,,CONSTRUIRE SI DOTARE SEDIU PRIMARIE SAT IZVORU, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU"

HOTĂRÂREA nr. 23 - pentru alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta

HOTĂRÂREA nr. 24 - privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate pe anul 2021 a SERVICIUL SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU S.R.L

HOTĂRÂREA nr. 25 -privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare si Gospodarire Tisau S.R.L al comunei Tisau, judetul Buzau pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025

HOTĂRÂREA nr. 26 -privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tisau, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de inchiriere - model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei Tisau

HOTĂRÂREA nr. 28 -privind prelungirea duratei Contractului de Administrare incheiat intre S.C. SERVICIUL SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU S.R.L si doamna CONSTANTIN MONICA

HOTĂRÂREA nr. 29 -privind rectificarea a - I -a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitati Administrativ Teritoriale - Tisiiu pe anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 30 -privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de transport ecologic prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant " si "Realizare statii de incarcare pentru vehicule electrice" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, COMPONENTA 10 - Fondul local Obiectivul de investitii I.1.1. Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante), in parteneriat UAT Tisau- UAT Vernesti

HOTĂRÂREA nr. 31 -privind atestarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tisau, judetul Buzau

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2021

HOTARAREA NR. 59 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă

HOTARAREA NR. 58 - privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Tisau în anul 2022

HOTARAREA NR. 57 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022

HOTARAREA NR. 56 - privind aprobarea Reţelei scolare pentru învăţământul preuniversitar de stat propusă să funcţioneze în anul scolar 2022 - 2023 în comuna Tisău, judeţul Buzau

HOTARAREA NR. 53 - cu privire la: aprobarea participării la „ Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice' cu proiectul "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE-CĂMIN CULTURALTISĂU"

HOTARAREA NR. 52 - privind achiziţionarea cadourilor pentru copii scolari şi preşcolari din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Tisău, ce urmează să fie oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTARAREA NR. 51 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE CASE DE VACANŢĂ P+M, Intravila şi extravilan, generat de imobilele situate în satul Leiculeşti, comuna Tisău, judeţul Buzău, Tarla 168, nr. Cadastral 21386 (Manciu Romeo) , în suprafaţă de 5566 mp şi Tarla 251 (intravilan), 168 (extravilan), parcelele 7329,7330, nr. Cadastral 21920 în suprafaţă de 3223 ,(Ionescu Ioan şi Ionescu Gabriela Narcisa) zona studiată 17730,00 mp.

HOTARAREA NR. 44 - privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii „ Branşamente sistem de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare în comuna Tisău, judeţul Buzău în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului National de Investiţii „Anghel Saligny"

HOTARAREA NR. 43 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizarii investiţiei,,Refacere drumuri calamitate ,DS 11-strada pe Coastă, în satul Tisău, DS 1 O -strada Fundătura la Vârf, în satul Tisău, DS 46-strada la Ciuciur, în satul Valea Sălciilor, DS 27 - strada Fundătura Mare, în satul Pădurenii, refacere rigole acostament şi marcaje rutiere pe raza UAT Tisău„

HOTARAREA NR. 42 - pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMUNEI TISAU, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU'' în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului National de Investiţii ,,Anghel Saligny"

HOTARAREA NR. 41 - prin care se solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzau

HOTARAREA NR. 40 - privind alocarea sumei de 47.000,00 lei din bugetul local pentru igienizarea toaletarea şi defrişarea arborilor aflaţi în declin biologic avansat din cimitirului satului Haleş, comuna Tisău, judeţul Buzău

- HOTARAREA NR. 39 - privind rectificarea a -IV- a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021

HOTARAREA NR. 38 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ ŞI ANEXĂ„ situată în satul Valea Sălciilor, comuna Tisău, judeţul Buzău, Tarla 88, Parcela 3650, 3651, în suprafaţă de 953 mp, identificat cu număr cadastral 22157

HOTARAREA NR. 36 - pentru aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Tisău în calitate de asociat -- membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Investiţii Teritoriale Integrate Ţinutul Buzăului, Prahovei şi Vrancei'

HOTARAREA NR. 35 - privind rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2021

HOTARAREA NR. 34 - privind completa.rea. obiectului de activitate al societăţii SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L

HOTARAREA NR. 33 - privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2021

HOTARAREA NR. 32 - pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă

HOTARAREA NR. 31 - privind aprobarea protocolului de colaborare în cadrul programului de relaxare CIUCAŞ

HOTARAREA NR. 30 - privind modificarea HCL nr.52/23.12.2020 privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna TISĂU, judeţul Buzău

HOTARAREA NR. 29 - privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate pe anul 2020 a SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L.

HOTARAREA NR. 28 - privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Tisău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tisău

HOTARAREA NR. 27 - privind rectificarea a - I - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021

HOTARAREA NR. 26 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE CĂMIN DE BĂTRÂNI ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ situată în satul Haleş, comuna Tisău, judeţul Buzău

HOTARAREA NR. 25 - privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2021

HOTARAREA NR. 24 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata a comunei Tisău, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere - model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Tisău

HOTARAREA NR. 21 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022 -2024

Buget de dezvoltare

Buget de functionare

Buget local detaliat

Buget de functionare

Buget din subventii si venituri proprii

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local repartizate pentru COMUNA TISAU

HOTARAREA NR. 18 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare si Gospodarire Tisau SRL al comunei Tisau. judetul Buzau pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024

HOTARAREA NR. 17 - privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Tisau, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestarea a serviciilor pentru derularea masurilor educativa, aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023

HOTARAREA NR. 16 - privind aprobarea Programului activitatilor edilitar - gospodaresti la nivelul comunei Tisau, Judetul Buzau

HOTARAREA NR. 15 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei "Modernizare drumuri de interes local, in satele comunei Tisau, judetul Buzau"

HOTARAREA NR. 14 - privind majorarea valorii contractului de prestari servicii, asistenta tehnica si mentenanta nr. 297/30.06.2017, incheiat cu SC WMC GUARD SECURITY SRL

HOTARAREA NR. 13 - privind inregistrarea Primariei Comunei Tisau in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line

HOTARAREA NR. 12 - privind aplicarea planului de tarifacre zonala in cadrul comunei Tisau si a ADI Buzau - Maracineni

HOTARAREA NR. 11 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tisau pentru anul 2020

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2019

HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATEDE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIINR. 416/ 2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

HOTARAREA NR.2 - PRIVIND "INFIINTAREA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU"

HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII FUNCTIONALE, STATUL DE FUNCTII AL U.A.T. - COMUNA TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA

HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL -DR. PLESA CRISTINELA -OANA

HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE DODO DENT - DR. TOMA GEORGIANA S.R.L

HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ DE PRINCIPIU IN VEDEREA CUMPARARII UNUI TEREN SI CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE A UNUI IMOBII, TEREN IN SUPRAFATEI DE 243 MP DIN EXTRAVILANUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CATEGORIA ARABIL, IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 21270, TARLA 76 IN SCOPUL REALIZARII UNUI OBIECTIV DE INTERES LOCAL, RESPECTIV " INFIINTARE DISTRIBUFIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU"

HOTARAREA NR.15 - PRIVIND APROBAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI TISAU SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2807 MP SITUAT IN EXTRAVILANUL SATULUI TISAU, COMUNA TISAU

HOTARAREA NR.17 - PENTRU APROBAREA MODIFICARII ????I COMPLETARII H.C.L. NR.33 DIN 28.06.2018 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU

HOTARAREA NR.18 - PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII U.A.T -COMUNA TISAU, A ORGANIZARII Ô€€I DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR -CADRU PENTRU AEHIZITIA PRODUSELOR, PREEUM Ô€ƒ´I A CONTRAETELOR / ACORDURILOR-CADRU DE PRESTAREA SERVIEIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE, AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU Ô€„ŽCOLI AL ROMANIEI IN PERIOADA 2017-2023

HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2019

HOTARAREA NR.22 - PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU PENTRU ANUL 2019

HOTARAREA NR.23 - PRIVIND: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, SAT VALEA SALCIILOR, CO MUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" IN VEDEREA INCLUDERII SI FINANTARII INVESTITIEI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA

HOTARAREA NR.24 - PRIVIND APROBAREA TAXEI PENTRU OFICIEREA CASATORIEI LN AFARA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU

HOTARAREA NR.25 - PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020

HOTARAREA NR.26 - PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT DE INCHIRIERE

HOTARAREA NR.27 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U.A.T. -COMUNA TISAU, JUDETL BUZAU

HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U .A. T. -COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU, PENTRU PERIOADA 2019-2024

HOTARAREA NR.32 - PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT IN DATA DE 28.03.2019 INTRE CONSIULIUL LOCAL AL U.A.T-COMUNA TISAU SI DR.PLESA CRISTINELA-OANA

HOTARAREA NR.33 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE SPONSORIZARE INCHEIAT INTRE SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE,,TRANSGAZ,, SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA TISAU

HOTARAREA NR.34 - PRIVIND APROBAREA CONVENTIEI DE COLABORARE INTRE U.A.T TISAU SI ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU IALOMITA, PRIN SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BUZAU

HOTARAREA NR.35 - PRIVIND RECTIFICAREA II A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - TISAU PE ANUL 2019

HOTARAREA NR.36 - PRIVIND REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TISĂU, JUDETUL BUZAU - nu este

HOTARAREA NR.37 - PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A UNUI AUTOTURISM DIN PATRIMONIUL U.A.T- COMUNA TISĂU ÎN PATRIMONIU CONSILIULUI LOCAL TISĂU- SERVICIUL APĂ ŞI STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANŢ

HOTARAREA NR.38 - PRIVIND ADERAREA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE-TISĂU , ÎN CALITATE DE MEMBRU ASOCIAT, LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ„ BUZĂU­MĂRĂCINENI

HOTARAREA NR.39 - PRIVIND RECTIFICAREA A III - A A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - TISAU PE ANUL 2019

HOTARAREA NR.40 - PRIVIND RECTIFICAREA IV - A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE -TISĂU PE ANUL 2019

HOTARAREA NR.42 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCTIILOR PUBLICE LOCALE

HOTARAREA NR.43 - PRIVIND APROBAREA, NUMARUL DE PERSONAL, A NUMARULUI DE FUNCTII PUBLICE, ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APĂ, FORMA ACTUALIZATA POTRIVIT CODULUI ADMINISTRATIV

HOTARAREA NR.45 - PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTIŢIA CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TISAU, SAT STREZENI, T -242, JUDETUL BUZAU

HOTARAREA NR.46 - PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. TISĂU NR.39 DIN 30.08.2018 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII ,, C.N .I.,, S.A. A AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN SAT STREZENI, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,, CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TISAU, SAT STREZENL, T -242, JUDETLJL BUZAU"

HOTARAREA NR.59 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIŢII PUBLICE A COMUNEI TISAU ÎN ANUL 2020

HOTARAREA NR.60 - PRIVIND ACODAREA „ DIPLOMEI DE ONOARE „ ŞI PLATA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 200 LEI, PENTRU FAMILIILE DIN COMUNA TISĂU CARE ÎN ANUL 2019 AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ

HOTARAREA NR.61 - PRIVIND APROBAREA REŢELEI SCOLARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PROPUSĂ SĂ FUNCŢIONEZE ÎN ANUL SCOLAR 2020 - 2021 ÎN COMUNA TISĂU, JUDETUL BUZAU

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2018-2017 lipsa (2020 lipsa)

Pagini asociate

Scroll to Top